حضور انجمن صنفی مدیران شرکتهای دانش بنیان به عنوان حامی اولین نمایشگاه ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور انجمن صنفی مدیران شرکتهای دانش بنیان به عنوان حامی اولین نمایشگاه ایران جابکس

این انجمن با نصب العین قرار دادن بالندگی کشور اهداف ذیل را به عنوان بخشی از چشم انداز آتی وظایف خود معرفی کرده است.
1)اعلام نظر در زمینه تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان با ارائه تعاریف مشخص و تبیین شرایط لازم با همکاری مراجع ذیصلاح و تقویت ساختارهای حمایتی از قبیل نظام رتبه بندی.
2)ایجاد بسترهای لازم به جهت ارتباطات بین المللی در حوزه اقتصادی از طریق معرفی و توسعه بازار محصولات دانش بنیان داخلی به خارج از کشور و نیز تبادل علم و دانش با مراکز معتبر علمی دنیا.
3)تعریف و سازماندهی پروژه های ملی با رویکرد تأمین استقلال کشور از طریق اتصال و معرفی بندهای 1 و 2 به یکدیگر.
4)بررسی توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری کشور و احصاء پتانسیل نیروهای متخصص داخلی.
5)رصد نیازهای بنیادین و شناخت زیر ساخت هایی که کشور به آنها وابسته می باشد.
6)هم افزایی علم و ثروت از طریق تجاری سازی تحقیق و ابتکار و اختراع.
7)آموزش و ایجاد تخصص و توانمند سازی دانشجویان و دانش آموختگان با رویکردایجاد کارآفرینی هدفمند.
8)ایجاد ارتباط بین سازمان ها و نهادهای دولتی با شرکت ها، ،موسسات و بنگاه های خصوصی.
9)مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با اهداف مراکز دانش بنیان در نهاد های قانون گذار کشور.
10)جذب، هدایت و حمایت از نوآوری ها و نیز تولید فن آوری های برتر از طریق ایجاد و گسترش مراکز مولد اندیشه.
11)جذب اعضاء نخبه و توانمند در انجمن و حمایت مالی، حقوقی، علمی، پژوهشی، صنفی و... از اعضاء انجمن.
12)ارائه راهکارهای مناسب در زمان وقوع چالش های استراتژیک کشور در جهت توسعه صنعت و اقتصاد مقاومتی به نهادها و مراکز مربوطه.

حضور انجمن صنفی مدیران شرکتهای دانش بنیان به عنوان حامی اولین نمایشگاه ایران جابکس
حضور انجمن صنفی مدیران شرکتهای دانش بنیان به عنوان حامی اولین نمایشگاه ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 305 ratings

اخبار

حضور انجمن صنفی مدیران شرکتهای دانش بنیان به عنوان حامی اولین نمایشگاه ایران جابکس

این انجمن با نصب العین قرار دادن بالندگی کشور اهداف ذیل را به عنوان بخشی از چشم انداز آتی وظایف خود معرفی کرده است.
1)اعلام نظر در زمینه تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان با ارائه تعاریف مشخص و تبیین شرایط لازم با همکاری مراجع ذیصلاح و تقویت ساختارهای حمایتی از قبیل نظام رتبه بندی.
2)ایجاد بسترهای لازم به جهت ارتباطات بین المللی در حوزه اقتصادی از طریق معرفی و توسعه بازار محصولات دانش بنیان داخلی به خارج از کشور و نیز تبادل علم و دانش با مراکز معتبر علمی دنیا.
3)تعریف و سازماندهی پروژه های ملی با رویکرد تأمین استقلال کشور از طریق اتصال و معرفی بندهای 1 و 2 به یکدیگر.
4)بررسی توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری کشور و احصاء پتانسیل نیروهای متخصص داخلی.
5)رصد نیازهای بنیادین و شناخت زیر ساخت هایی که کشور به آنها وابسته می باشد.
6)هم افزایی علم و ثروت از طریق تجاری سازی تحقیق و ابتکار و اختراع.
7)آموزش و ایجاد تخصص و توانمند سازی دانشجویان و دانش آموختگان با رویکردایجاد کارآفرینی هدفمند.
8)ایجاد ارتباط بین سازمان ها و نهادهای دولتی با شرکت ها، ،موسسات و بنگاه های خصوصی.
9)مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با اهداف مراکز دانش بنیان در نهاد های قانون گذار کشور.
10)جذب، هدایت و حمایت از نوآوری ها و نیز تولید فن آوری های برتر از طریق ایجاد و گسترش مراکز مولد اندیشه.
11)جذب اعضاء نخبه و توانمند در انجمن و حمایت مالی، حقوقی، علمی، پژوهشی، صنفی و... از اعضاء انجمن.
12)ارائه راهکارهای مناسب در زمان وقوع چالش های استراتژیک کشور در جهت توسعه صنعت و اقتصاد مقاومتی به نهادها و مراکز مربوطه.

بد            خوب