تعرفه نمایشگاه

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

تعرفه نمایشگاه

تعرفه حضور در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس مطابق تعرفه های اعلام شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و سازمان توسعه تجارت براساس جدول زیر محاسبه می شود:

 

 غرفه ها با خدمات استاندارد :

نوع تعرفه غرفه با تجهیزات استاندارد(پیش ساخته) تعرفه غرفه با تجهیزات استاندارد(خود ساز) تعرفه غرفه فضای باز نمایشگاهی
ریالی

هر متر مربع 300 هزار تومان

 متر مربع 270 هزار تومان

هر متر مربع 100 هزار تومان
ارزی هر متر مربع  240 یورو هر متر مربع  230 یورو هر متر مربع  105 یورو

 

نکته: به مبالغ فوق 9 درصد ارزش افزوده و هزینه خدمات نمایشگاهی مانند برق غرفه و... اضافه می شود.

 

تعرفه نمایشگاه
تعرفه نمایشگاه
Product rating: 4.5 out of 5 with 5833 ratings

تعرفه نمایشگاه

تعرفه حضور در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس مطابق تعرفه های اعلام شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و سازمان توسعه تجارت براساس جدول زیر محاسبه می شود:

 

 غرفه ها با خدمات استاندارد :

نوع تعرفه غرفه با تجهیزات استاندارد(پیش ساخته) تعرفه غرفه با تجهیزات استاندارد(خود ساز) تعرفه غرفه فضای باز نمایشگاهی
ریالی

هر متر مربع 300 هزار تومان

 متر مربع 270 هزار تومان

هر متر مربع 100 هزار تومان
ارزی هر متر مربع  240 یورو هر متر مربع  230 یورو هر متر مربع  105 یورو

 

نکته: به مبالغ فوق 9 درصد ارزش افزوده و هزینه خدمات نمایشگاهی مانند برق غرفه و... اضافه می شود.

 

بد            خوب