برپایی اولین پاویون نمایشگاهی بخش تعاون کشوردرچهارمین نمایشگاه بین المللی کار (ایران جابکس)

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

برپایی اولین پاویون نمایشگاهی بخش تعاون کشوردرچهارمین نمایشگاه بین المللی کار (ایران جابکس)

اولین پاویون بخش تعاون درچهارمین نمایشگاه بین المللی کار)ایران جابکس( براساس تفاهم نامه فی مابین معاونت امورتعاون )اداره کل توسعه تعاون( ومرکز کار ایران با هدف توسعه اشتغال و کارآفرینی و آموزش های مهارتی در بخش تعاون کشور با بهرهمندی طرفین از ظرفیت های آموزشی، اجرایی و

سایر امکانات مورد توافق طرفین به ویژه در زمینه برگزاری رویدادها و نمایشگاه های مشترک به صورت ملی و بین المللی با در نظر گرفتن اولویت ها و توانایی طریفین با امضای آقای دکتر محمد کبیری معاون وزیر در امور تعاون و آقای دکتر سعید سمیعی رئیس مرکز کار ایران منعقد و برگزار گردید.

 

برپایی اولین پاویون نمایشگاهی بخش تعاون کشوردرچهارمین نمایشگاه بین المللی کار (ایران جابکس)
برپایی اولین پاویون نمایشگاهی بخش تعاون کشوردرچهارمین نمایشگاه بین المللی کار (ایران جابکس)
Product rating: 4.5 out of 5 with 302 ratings

اخبار

برپایی اولین پاویون نمایشگاهی بخش تعاون کشوردرچهارمین نمایشگاه بین المللی کار (ایران جابکس)

اولین پاویون بخش تعاون درچهارمین نمایشگاه بین المللی کار)ایران جابکس( براساس تفاهم نامه فی مابین معاونت امورتعاون )اداره کل توسعه تعاون( ومرکز کار ایران با هدف توسعه اشتغال و کارآفرینی و آموزش های مهارتی در بخش تعاون کشور با بهرهمندی طرفین از ظرفیت های آموزشی، اجرایی و

سایر امکانات مورد توافق طرفین به ویژه در زمینه برگزاری رویدادها و نمایشگاه های مشترک به صورت ملی و بین المللی با در نظر گرفتن اولویت ها و توانایی طریفین با امضای آقای دکتر محمد کبیری معاون وزیر در امور تعاون و آقای دکتر سعید سمیعی رئیس مرکز کار ایران منعقد و برگزار گردید.

 

بد            خوب