موسسه بکارگماری به جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

موسسه بکارگماری به جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست

 

     موسسه مشاوره و مربي گري بكارگماري، در زمينه های مشاوره تحصيلي، مشاوره شغلي، مشاوره كسب و كار، كوچينگ مسير شغلي و كوچينگ رشد و توسعه فردي فعالیت دارد و خدمات خود را در قالب جلسات فردي یا گروهي و برگزاري كارگاه هاي تخصصي براي افراد و سازمان ها ارایه می کند.

موسسه بکارگماری به جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست
موسسه بکارگماری به جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست
Product rating: 4.5 out of 5 with 515 ratings

اخبار

موسسه بکارگماری به جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست

 

     موسسه مشاوره و مربي گري بكارگماري، در زمينه های مشاوره تحصيلي، مشاوره شغلي، مشاوره كسب و كار، كوچينگ مسير شغلي و كوچينگ رشد و توسعه فردي فعالیت دارد و خدمات خود را در قالب جلسات فردي یا گروهي و برگزاري كارگاه هاي تخصصي براي افراد و سازمان ها ارایه می کند.

بد            خوب