سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال آموختگان به عنوان حامی معنوی در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران حضور خواهد داشت

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال آموختگان به عنوان حامی معنوی در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران حضور خواهد داشت

دانش آموختگان بعنوان بخش عظيم سرمايه‌هاي انساني كشور مي‌توانند در امر توسعه مشاغل جديد و نوسازي بسياري از مشاغل كهنه و كم‌بازده پيشگام باشند. جهاددانشگاهي با توجه به اهميت اين گروه خاص و به پشتوانه انگيزه و شناخت خود از فرآيندهاي مرتبط با اشتغال نظير آموزش، فرهنگ‌سازي، توسعه محصولات و فرايندهاي جديد و اجراي طرح‌هاي اقتصادي و صنعتي و براي انتخاب شيوه حضور موثر در عرصه اشتغال، بر اساس يك برنامه چهار مرحله‌اي ذيل وارد مقوله اشتغال دانش آموختگان شد.

تشكيل ستاد اشتغال در سال 1377 با هدف آغاز بررسي‌هاي اوليه و عمومي اشتغال دانش‌آموختگان
اضافه‌شدن وظيفه "مشاركت در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال دانش‌آموختگان" به اساسنامه جهاددانشگاهي در جلسه مورخ 13/10/1379 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تأسيس سازمان همياري اشتغال دانش‌آموختگان.
اقدام به تأسيس شعب و مراكز وابسته به سازمان در استانها و واحدهاي جهاددانشگاهي از سال 1383
افزودن مأموريت جديدي به وظيفه قبلي سازمان مبني بر تسهيل تجاري سازي فناوري در پاركها و مراكز رشد علم و فناوري و انتقال فناوري‌هاي به بلوغ رسيده به شركت‌ها و مؤسسات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه‌هاي توسعه مطابق با جلسه هيات امناي مورخ 9/7/1393 و تغيير نام سازمان به سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان

اين سازمان در سال 1388 همگام و همراستا با تغييرات ساختاري و تشكيلاتي دفتر مركزي جهاددانشگاهي ، درصدد تغييرات ساختاري متناسب با نياز روز بازار و متناسب با ستاد برآمد. ماحصل تغييرات مطابق با جلسه هيات امناي مورخ12/3/1388 راه‌اندازي 3 معاونت تخصصي «كارآفريني و توانمندسازي» ، «مطالعات و تحقيقات كاربردي» و «اطلاع رساني بازار كار» بود.

از آنجا كه پويايي و تغيير مهم‌ترين ويژگي سازمانهاي امروزي است، لذا سازمانها براي ادامه حيات مستمر خود نيازمند همگامي در برابر تغييرات محيطي هستند. به همين منظور و به جهت پويا نمودن بخش اشتغال جهاددانشگاهي و همچنين متمركز شدن فعاليت هاي ديگر اين بخش كه در قالب:
مراكز رشد فناوري،
پاركهاي علم و فناوري
هفته نامه بازار كار و مركز اطلاع رساني بازار

در بخش هاي ديگر جهاد دانشگاهي به فعاليت مشغول بودند از يك سو و از سوي ديگر فراهم نمودن زمينه اي جهت تجاري سازي و تبديل تحقيقات و طرح‌هاي پژوهشي به بلوغ رسيده متعدد، به يك ايده و طرح عملياتي و در نتيجه فراهم نمودن فرصت‌هاي شغلي، تصميم بر آن شد كه كليه برنامه‌ها و خدمات حوزه اشتغال و كارآفريني جهاددانشگاهي در يك ساختار منسجم سازماني و با يك حوزه سياست‌گذاري، برنامه ريزي و نظارتي واحد، تجميع و ادغام گردد تا با اين اقدام ضمن اينكه يك بخش نيرومندتر و كارآمد مديريتي شكل گرفته شود، با هم افزايي درون سازماني و اهداف مشترك، برنامه هاي اشتغال و كارافريني با قوت بيشتر مسير خود را طي نمايد. و در همين راستا مآموريت هاي جديد به سازمان محول گرديد.

امروز با گذشت نزديك به 16 سال از تأسيس سازمان و تعامل با بسياري از سازمانها و نهادهاي متولي اشتغال اين سازمان مفتخر است كه اعلام نمايد توانسته خدمات علمي، توانمندسازي، تحقيقاتي و اطلاع رساني شغلي شايان توجهي را به مخاطبان خود (دانشجويان، دانش‌آموختگان، سازمانها، كارفرمايان و سرمايه‌گذاران )ارائه نمايد.

هم اكنون نيز سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش ‌آموختگان در 3 حوزه «توانمندسازي و تحقيقات اشتغال و كارآفريني» ، «تجاري سازي و امور پاركها و مراكز رشد» و «توسعه سرمايه گذاري و امور شركتها و مؤسسات» و با 31 شعبه داراي موافقت اصولي در استانهاي كشور، 24 پارک و مرکز رشد، بخش تجاری سازی و اشتغال جهاددانشگاهي را راهبري و مديريت مي‌نمايد.

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال آموختگان به عنوان حامی معنوی در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران حضور خواهد داشت
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال آموختگان به عنوان حامی معنوی در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران حضور خواهد داشت
Product rating: 4.5 out of 5 with 162 ratings

اخبار

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال آموختگان به عنوان حامی معنوی در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران حضور خواهد داشت

دانش آموختگان بعنوان بخش عظيم سرمايه‌هاي انساني كشور مي‌توانند در امر توسعه مشاغل جديد و نوسازي بسياري از مشاغل كهنه و كم‌بازده پيشگام باشند. جهاددانشگاهي با توجه به اهميت اين گروه خاص و به پشتوانه انگيزه و شناخت خود از فرآيندهاي مرتبط با اشتغال نظير آموزش، فرهنگ‌سازي، توسعه محصولات و فرايندهاي جديد و اجراي طرح‌هاي اقتصادي و صنعتي و براي انتخاب شيوه حضور موثر در عرصه اشتغال، بر اساس يك برنامه چهار مرحله‌اي ذيل وارد مقوله اشتغال دانش آموختگان شد.

تشكيل ستاد اشتغال در سال 1377 با هدف آغاز بررسي‌هاي اوليه و عمومي اشتغال دانش‌آموختگان
اضافه‌شدن وظيفه "مشاركت در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال دانش‌آموختگان" به اساسنامه جهاددانشگاهي در جلسه مورخ 13/10/1379 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تأسيس سازمان همياري اشتغال دانش‌آموختگان.
اقدام به تأسيس شعب و مراكز وابسته به سازمان در استانها و واحدهاي جهاددانشگاهي از سال 1383
افزودن مأموريت جديدي به وظيفه قبلي سازمان مبني بر تسهيل تجاري سازي فناوري در پاركها و مراكز رشد علم و فناوري و انتقال فناوري‌هاي به بلوغ رسيده به شركت‌ها و مؤسسات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه‌هاي توسعه مطابق با جلسه هيات امناي مورخ 9/7/1393 و تغيير نام سازمان به سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان

اين سازمان در سال 1388 همگام و همراستا با تغييرات ساختاري و تشكيلاتي دفتر مركزي جهاددانشگاهي ، درصدد تغييرات ساختاري متناسب با نياز روز بازار و متناسب با ستاد برآمد. ماحصل تغييرات مطابق با جلسه هيات امناي مورخ12/3/1388 راه‌اندازي 3 معاونت تخصصي «كارآفريني و توانمندسازي» ، «مطالعات و تحقيقات كاربردي» و «اطلاع رساني بازار كار» بود.

از آنجا كه پويايي و تغيير مهم‌ترين ويژگي سازمانهاي امروزي است، لذا سازمانها براي ادامه حيات مستمر خود نيازمند همگامي در برابر تغييرات محيطي هستند. به همين منظور و به جهت پويا نمودن بخش اشتغال جهاددانشگاهي و همچنين متمركز شدن فعاليت هاي ديگر اين بخش كه در قالب:
مراكز رشد فناوري،
پاركهاي علم و فناوري
هفته نامه بازار كار و مركز اطلاع رساني بازار

در بخش هاي ديگر جهاد دانشگاهي به فعاليت مشغول بودند از يك سو و از سوي ديگر فراهم نمودن زمينه اي جهت تجاري سازي و تبديل تحقيقات و طرح‌هاي پژوهشي به بلوغ رسيده متعدد، به يك ايده و طرح عملياتي و در نتيجه فراهم نمودن فرصت‌هاي شغلي، تصميم بر آن شد كه كليه برنامه‌ها و خدمات حوزه اشتغال و كارآفريني جهاددانشگاهي در يك ساختار منسجم سازماني و با يك حوزه سياست‌گذاري، برنامه ريزي و نظارتي واحد، تجميع و ادغام گردد تا با اين اقدام ضمن اينكه يك بخش نيرومندتر و كارآمد مديريتي شكل گرفته شود، با هم افزايي درون سازماني و اهداف مشترك، برنامه هاي اشتغال و كارافريني با قوت بيشتر مسير خود را طي نمايد. و در همين راستا مآموريت هاي جديد به سازمان محول گرديد.

امروز با گذشت نزديك به 16 سال از تأسيس سازمان و تعامل با بسياري از سازمانها و نهادهاي متولي اشتغال اين سازمان مفتخر است كه اعلام نمايد توانسته خدمات علمي، توانمندسازي، تحقيقاتي و اطلاع رساني شغلي شايان توجهي را به مخاطبان خود (دانشجويان، دانش‌آموختگان، سازمانها، كارفرمايان و سرمايه‌گذاران )ارائه نمايد.

هم اكنون نيز سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش ‌آموختگان در 3 حوزه «توانمندسازي و تحقيقات اشتغال و كارآفريني» ، «تجاري سازي و امور پاركها و مراكز رشد» و «توسعه سرمايه گذاري و امور شركتها و مؤسسات» و با 31 شعبه داراي موافقت اصولي در استانهاي كشور، 24 پارک و مرکز رشد، بخش تجاری سازی و اشتغال جهاددانشگاهي را راهبري و مديريت مي‌نمايد.

بد            خوب