خدمات ما

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

خدمات ما

در راستای برگزاری نمایشگاه های بین المللی کار ایران جابکس، دبیرخانه دائمی نمایشگاه اقدام به ارئه طیف گسترده ای از خدمات به مخاطبین اصلی نمایشگاه نموده است.

این خدمات از زمان شروع فعالیت های بازاریابی، معرفی، اطلاع رسانی آغاز می گردد و تا انتهای برگزاری نمایشگاه و همچنین ارائه گزارش های نهایی آن ادامه می یابد. 

همچنین بنا به ضرورت، خدمات خاص و جانبی را هم براساس نیاز شرکت کننده ها و حامیان نمایشگاه به ایشان ارائه می دهد.

خدمات ما
خدمات ما
Product rating: 4.5 out of 5 with 4700 ratings

خدمات ما

در راستای برگزاری نمایشگاه های بین المللی کار ایران جابکس، دبیرخانه دائمی نمایشگاه اقدام به ارئه طیف گسترده ای از خدمات به مخاطبین اصلی نمایشگاه نموده است.

این خدمات از زمان شروع فعالیت های بازاریابی، معرفی، اطلاع رسانی آغاز می گردد و تا انتهای برگزاری نمایشگاه و همچنین ارائه گزارش های نهایی آن ادامه می یابد. 

همچنین بنا به ضرورت، خدمات خاص و جانبی را هم براساس نیاز شرکت کننده ها و حامیان نمایشگاه به ایشان ارائه می دهد.

بد            خوب