تعرفه نمایشگاه

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

تعرفه نمایشگاه

تعرفه حضور در سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس مطابق تعرفه های اعلام شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و سازمان توسعه تجارت براساس جدول زیر محاسبه می شود:

 

الف: غرفه ها با خدمات استاندارد :

نوع

تعرفه غرفه بدون تجهیزات (خودساز)

تعرفه غرفه با تجهیزات استاندارد (پیش ساخته)

ریالی

سالن 44 هر متر مربع 100 هزار تومان

سالن 40 هر متر مربع 95   هزار تومان

سالن 44 هر متر مربع 120 هزار تومان

سالن 40 هر متر مربع 115 هزار تومان

ارزی

هر متر مربع یورو

هر متر مربع    یورو

 

نکته: به مبالغ فوق 9 درصد ارزش افزوده و هزینه خدمات نمایشگاهی مانند برق غرفه و... اضافه می شود.

 

ب: غرفه ها با خدمات ویژه (انتخاب این نوع خدمات کاملاً اختیاری است)

نوع

تعرفه غرفه بدون تجهیزات (خودساز) به همراه خدمات ویژه

تعرفه غرفه با تجهیزات استاندارد (پیش ساخته) به همراه خدمات ویژه

ریالی

هر متر مربع   هزار تومان

هر متر مربع    هزار تومان

ارزی

هر متر مربع   یورو

هر متر مربع   یورو

 

نکته1: به مبالغ فوق 9 درصد ارزش افزوده و هزینه خدمات نمایشگاهی مانند برق غرفه و... اضافه می شود.

نکته2: در این سطح به مشارکت کنندگان بسته خدمات ویژه ارائه می شود.

 

خدمات ویژه شامل:

الف: اولویت در جانمایی غرفه ها

ب: اختصاص پنل رایگان کارگاهی

ج: اعطای عضویت افتخاری باشگاه مدیران و مشتریان مرکز کار ایران و ارائه تخفیفات ویژه در رویدادهای آتی

د: درج آگهی ها و معرفی فرصت های شغلی شرکت در بخش ویژه جاب سنتر

ه: حضور مدیران شرکت در نشست های خبری به عنوان میهمان ویژه

و: دعوت مدیران شرکت در شام رسمی نمایشگاه با حضور مقامات ارشد سازمان ها و وزارت خانه ها

تعرفه نمایشگاه
تعرفه نمایشگاه
Product rating: 4.5 out of 5 with 3566 ratings

تعرفه نمایشگاه

تعرفه حضور در سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس مطابق تعرفه های اعلام شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و سازمان توسعه تجارت براساس جدول زیر محاسبه می شود:

 

الف: غرفه ها با خدمات استاندارد :

نوع

تعرفه غرفه بدون تجهیزات (خودساز)

تعرفه غرفه با تجهیزات استاندارد (پیش ساخته)

ریالی

سالن 44 هر متر مربع 100 هزار تومان

سالن 40 هر متر مربع 95   هزار تومان

سالن 44 هر متر مربع 120 هزار تومان

سالن 40 هر متر مربع 115 هزار تومان

ارزی

هر متر مربع یورو

هر متر مربع    یورو

 

نکته: به مبالغ فوق 9 درصد ارزش افزوده و هزینه خدمات نمایشگاهی مانند برق غرفه و... اضافه می شود.

 

ب: غرفه ها با خدمات ویژه (انتخاب این نوع خدمات کاملاً اختیاری است)

نوع

تعرفه غرفه بدون تجهیزات (خودساز) به همراه خدمات ویژه

تعرفه غرفه با تجهیزات استاندارد (پیش ساخته) به همراه خدمات ویژه

ریالی

هر متر مربع   هزار تومان

هر متر مربع    هزار تومان

ارزی

هر متر مربع   یورو

هر متر مربع   یورو

 

نکته1: به مبالغ فوق 9 درصد ارزش افزوده و هزینه خدمات نمایشگاهی مانند برق غرفه و... اضافه می شود.

نکته2: در این سطح به مشارکت کنندگان بسته خدمات ویژه ارائه می شود.

 

خدمات ویژه شامل:

الف: اولویت در جانمایی غرفه ها

ب: اختصاص پنل رایگان کارگاهی

ج: اعطای عضویت افتخاری باشگاه مدیران و مشتریان مرکز کار ایران و ارائه تخفیفات ویژه در رویدادهای آتی

د: درج آگهی ها و معرفی فرصت های شغلی شرکت در بخش ویژه جاب سنتر

ه: حضور مدیران شرکت در نشست های خبری به عنوان میهمان ویژه

و: دعوت مدیران شرکت در شام رسمی نمایشگاه با حضور مقامات ارشد سازمان ها و وزارت خانه ها

بد            خوب