⁣برگزاری کارگاه آموزشی در محل نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

⁣برگزاری کارگاه آموزشی در محل نمایشگاه بین المللی کار ایران

برنامه کارگاه های آموزشی در محل نمایشگاه در تاریخ 6 اردیبهشت 97 

محل برگزاری : در محل كارگاههای طبقه دوم سالن خليج فارس

روز پنجشنبه
ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
برگزار کننده جهاد دانشگاهی
موضوع کارگاه:
نقش نظام آموزش عالی در آینده مشاغل و مشاغل آینده

----------

روز پنجشنبه
ساعت ۱۳ الی ۱۴
استاد: خانم محبوبه مظاهری
موضوع: کوچینگ سیر شغلی

----------

روز پنجشنبه
ساعت ۱۴ الی الی ۱۵:۳۰
برگزار کننده جهاد دانشگاهی
موضوع آینده مشاغل و مشاغل آینده در حوزه گردشگری

----------

روز پنجشنبه
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷
برگزارکننده خانم حنطوش زاده 
چالش های بانوان در محیط کار

⁣برگزاری کارگاه آموزشی در محل نمایشگاه بین المللی کار ایران
⁣برگزاری کارگاه آموزشی در محل نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 1084 ratings

اخبار

⁣برگزاری کارگاه آموزشی در محل نمایشگاه بین المللی کار ایران

برنامه کارگاه های آموزشی در محل نمایشگاه در تاریخ 6 اردیبهشت 97 

محل برگزاری : در محل كارگاههای طبقه دوم سالن خليج فارس

روز پنجشنبه
ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
برگزار کننده جهاد دانشگاهی
موضوع کارگاه:
نقش نظام آموزش عالی در آینده مشاغل و مشاغل آینده

----------

روز پنجشنبه
ساعت ۱۳ الی ۱۴
استاد: خانم محبوبه مظاهری
موضوع: کوچینگ سیر شغلی

----------

روز پنجشنبه
ساعت ۱۴ الی الی ۱۵:۳۰
برگزار کننده جهاد دانشگاهی
موضوع آینده مشاغل و مشاغل آینده در حوزه گردشگری

----------

روز پنجشنبه
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷
برگزارکننده خانم حنطوش زاده 
چالش های بانوان در محیط کار

بد            خوب